logo

Zapisz się on-line i skorzystaj ze zniżki

 

Stypendia

Stypendium o charakterze socjalnym, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę może otrzymywać student przez cały okres studiów, również w pierwszym roku nauki. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentom od drugiego roku studiów, z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia. W tym przypadku student może otrzymywać powyższe stypendium już w pierwszym roku nauki, jeżeli rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznaje swoim studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendia o charakterze socjalnym - przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych - przyznawane studentom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • stypendia rektora dla najlepszych studentów - przyznawane za wysokie wyniki w nauce lub/i sporcie
  • zapomogi - przyznawane studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej

Wszystkie stypendia przyznawane są na rok akademicki i wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, która jest jednorazową formą pomocy materialnej i może być przyznana studentowi maksymalnie dwa razy w roku.


Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin. Wszelkich informacji dotyczących pomocy materialnej udziela Biuro Spraw Studenckich. Pracownicy Biura Spraw Studenckich szczegółowo objaśniają zasady przyznawania stypendiów, sposób wypełniania wniosków oraz gromadzenia dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o pomoc materialną.

Informacje na temat stypendiów można także uzyskać podczas dni otwartych na naszej Uczelni